Haziran 2017/June 2017

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Haziran 2017 sayısı yayınlandı.Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2017

Journal of The Society of Thoracic Cardio-Vascular Anaesthesia and Intensive Care 2017


Derleme / Review

Sıvı Tedavisi ve Yönetimi
Anahtar kelimeler: sıvı tedavisi, sıvı yönetimi, normovolemi, hipervolemi, hipovolemi, kristalloid, kolloid

Fluid Therapy and Management
Keywords: fluid therapy, fluid management, normovolemia, hypervolemia, hypovolemia, crystalloid, colloid

Z. Z. Aykaç, M. K. ARSLANTAŞ .........................................35-42

Klinik Çalışmalar / Clinical Investigations

Torakotomi Sonrası Epidural Blok ile Tek Doz Paravertebral Blok Analjezisinin Karşılaştırılması
Anahtar kelimeler: torakotomi, analjezi, epidural,paravertebral

Comparison of Epidural and Single-Shot Paravertebral Block Analgesia After Thoracotomy

 Keywords: thoracotomy, analgesia, epidural, paravertebral

Y. ÇETİN, N. ATALAN, İ. UĞUR, T. KUDSİOĞLU, N. YAPICI, Z. AYKAÇ ...............43-47

Aksiller Brakiyal Pleksus Bloğunda Nörostimülatör Tekniği ile Ultrasonografi Eşliğinde Nörostimülatör Tekniğinin Karşılaştırılması
Anahtar kelimeler: aksiller sinir bloğu, nörostimulatör, ultrasonografi

Comparison of Neurostimulator Technique with Ultrasound Guided Neurostimulator Technique in Axillary Brachial Plexus Block
Keywords: axillary nerve block, neurostimulator, ultrasonography

H. AYTEKİN, A. ÖZDEMİR ÖZER .................................48-54

REM İlişkili Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalada Klinik ve Polisomnografik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Değişikliklerin Saptanması
Anahtar kelimeler: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Rapid Eye Movement (REM), polisomnografi

Determination of Clinical and Polysomnographic Features and Changes in Patients with REM Associated Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Keywords: Obstructive Sleep Apne Syndrome, Rapid Eye Movement (REM), polisomnografi

M. A. CÖMERT, M. ACEREL, D. SÖZMEN SAVAŞKAN, Ş. SÜNMEZ CÜMERT, N. YAPICI, T. YILMAZ KUYUCU .........................55-60


The Effects of Unduagnosed Nocturnal Hypoxia on the Intensive Care Unit Admission Scores
Keywords: nocturnal hypoxia, APACHE II score, apnea-hypopnea index

Tanısı Konulmamış Gece Hipoksisinin Yoğun Bakım Giriş Skorları Üzerine Etkileri
Anahtar kelimeler: gece hipoksisi, APACHE II skoru, apne-hipopne indeksi

B. GÜÇYETMEZ, H. K. ATALAN, N. ÇAKAR .....................................61-65

Olgu Sunumu / Case Report

Kalp Transplantasyonu Yapılacak Ebstein Anomalisi Olan Hastada Zor Entübasyon Yönetimi
Anahtar kelimeler: Ebstein anomalisi, kalp trasnplantasyonu, zor entübasyon

Difficult Airway Management of a Heart Transplantation Recipient with Ebstein Anomaly
Keywords: Ebstein’s anomaly, heart transplantation, difficult entubation

A. AYKUT, Ü. SABUNCU, A. ÖZKÖK, N. SALMAN, M. PAÇ .......................66-69

Editöre Mektup / Letter of the Editor

Patient Duktus Arteriosus Ligasyonu Yapılan Prematüre İnfantlarda Anestezi Sonuçlarımız

Our Anesthetic Results in Preterm Infants Undergoing Patent Ductus Arteriosus Ligation

B. SARITAŞ ..........................................................70


Yazarlara Bilgi .................... V-VIII