Üyelik Koşulları

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
MADDE 3

B) ASIL ÜYELER
Derneğe üye olmak isteyen Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzmanlık diplomasına sahip uzmanlar  bir (1) fotoğraf  ve nüfus cüzdanının fotokopisi ile  birlikte, biçimi Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalayarak,   Yönetim Kuruluna  teslim ederek ya da derneğin resmi İnternet sitesindeki elektronik başvuru formunu güvenli elektronik imza (e-imza) kullanarak doldurmak suretiyle başvurabilirler.

Üye adayının üyeliğe kabulü için iki dernek üyesini referans göstermesi zorunludur.  Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak üye başvuru formunda ve elektronik formda üyenin gösterdiği referansın adı, soyadı ve üye numarasının belirtileceği bir alan bulundurulur. Referans göstermeyen üye adayının üyelik başvurusu başka hiçbir neden göstermeksizin reddedilebilir.

Üyelik Başvurusunda bulunan üye adaylarının listesi, belgelerin Genel Merkeze geldiği tarih itibariyle on beş (15) gün süreyle derneğin internet sayfasında askıda kalır ve üyelere elektronik posta aracılığı ile duyurulur.

Üyelik istekleri kendilerine duyurulan dernek üyeleri, üye adayları hakkındaki düşüncelerini Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak on beş (15) gün içinde bildirebilirler.

Elektronik ortamda veya herhangi bir biçimde doğrudan Genel Merkeze yapılan başvurular, başvurunun Genel Merkeze ulaştığı günden itibaren yedi (7) gün içerisinde genel merkezin internet sayfasında ilan eder. Yönetim Kurulu, kendisine gönderilen başvuru belgelerini inceleyerek üyeliğe kabul edilen kişinin, öncelikle ödentilerini ödememe dışında bir sebeple dernek üyeliğinden çıkartılan kişilerden olup olmadığını araştırır. Araştırma sonucu olumsuz ise üyeyi Merkez Üye Kütüğüne kaydeder, Üye kaydı, Derneğin İnternet sayfasında da ilan edilir.

C) YARDIMCI ÜYELER:
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim  Dalında ihtisas yapmakta olan uzmanlık öğrencileri,  Yoğun Bakım bilim dalı uzmanlık diplomasına sahip diğer branş uzmanları ile Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım ile ilgilenen diğer branş uzmanları yardımcı üye olabilir. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında ihtisas yapmakta olan Yardımcı üyeler uzmanlıklarını tamamladıktan sonra yukarıdaki şartları gerçekleştirerek asil üye olabilirler. Bu işlem için yardımcı üyelerin bir yazı ile ihtisasını tamamladığını Yönetim Kuruluna bildirmesi konunun görüşülmesi için yeterlidir.  Yönetim Kurulu kararı olumlu veya olumsuz olabilir. Yardımcı üyeler aidat ödemez ve Genel Kurula katılamazlar.

MADDE 4
ÜYELIĞIN SONA ERMESI:

A) Üyelikten Çıkma
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.  

B-Üyelikten Çıkartılma ve Çıkartılmaya İtiraz:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-    Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-    Üyenin kendi onayı ile verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-    Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki yıl içinde ödememek,
4-    Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-    Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6-    Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanunu'nun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş olmak,
7-    Derneğin internet sayfasında yayınlanan Etik Kurallar ve Onur Kurulu Yönergesi’ne aykırı davranışlarda bulunmak ve dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak,

Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine,  Onur Kurulu’nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun oylama sonucunda oy çokluğu ile alacağı kararla üyelikten çıkartılır.

Yazılı uyarılara karşın üye ödentisini iki yıl ödemeyenler Onur Kurulu’nun rapor hazırlamasına gerek olmadan Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkartılır.

Üyelikten çıkartılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Yönetim Kuruluna doğrudan yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.

Yönetim Kurulunun kararında direnmesi durumunda, üyenin Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkartılanlar, bir defa Genel Kurulunda çıkartılma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Genel Kurulunda oylama yapılır ve katılanların üçte iki oyu ile alınan kararlar kesindir.
Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir.

BÖLÜM 5
MADDE 29

a.5)-Aidatlar;

Derneğin asil üyeleri, ilk kayıt olduklarında ve yıllık aidat olarak, iki yılda bir genel kurul tarafından belirlenen aidatı verirler.
             1) Üyelik aidatını iki yıl üst üste ödemeyen üyelerin üyeliği sona erer . Tekrar üyeliğe başvurduklarında, eski borçlarına yasal faiz eklenerek ödemeleri talep edilir.
            2) O yıl aidatını ödemeyen üye seçim olduğu takdirde Merkez  Genel Kurul toplantılarına katılamaz. Derneğin herhangi bir organına seçilirse, bunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde borcunu tamamen ödemediği takdirde aldığı görevden istifa etmiş sayılır.
            3) DERNEK dergisine abone olmak, yıllık aidatı ödemiş sayılmayı gerektirmez. 

Sorularınız için; uye@gkda.org.tr

TOP